Els econacionalistes sol·liciten una comissió per a la seua elaboració, integrada per representants de tots els grups polítics municipals, tècnics i representants de la Coordinadora Valenciana d’ONGs per al Desenvolupament.

Recorden que l’Ajuntament de Gandia l’any 2009 va dedicar “escassament el 0’13%. El percentatge ha augmentat lleugerament el 2010, fins el 0’15%, perquè encara els diners són els mateixos, el pressupost consolidat de l’ajuntament és inferior”.

També denuncien que la Generalitat Valenciana està en estos moments en el 0’26%. “Molt lluny del 0’51% que era el percentatge que l’Objectiu de Desenvolupament marcava com a inexcusable per al 2010 en el camí d’aconseguir el 0’7 en el 2015”.

Volem participar-vos d’una moció que hem presentat per al proper plenari referent a la necessitat d’un Pacte Local contra la Pobresa.

El 5 de maig del 2009, en el Paranimf de la Universitat de València, els grups politics presents a les Corts Valencianes signaren l’anomenat Pacte Valencià contra la Pobresa, un acord impulsat per la Coordinadora Valenciana d’ONGs per al Desenvolupament i la Plataforma Pobresa Zero, seguint les directrius emanades del Pacte Estatal aprovat pel Congrés dels Diputats en desembre del 2007.

Parlem d’acords polítics que intenten establir pautes d’actuació i mesures de gestió per fer possible l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que contempla la Declaració signada per les Nacions Unides en setembre de l’any 2000 a Nova York.

Entre eixos objectius es troba, en primer lloc, l’eradicació de la pobresa extrema i de la fam en l’horitzó de l’any 2015, la consecució del qual no serà possible sense la col·laboració i el compromís dels països rics.

El Pacte Valencià concloïa la necessitat i la conveniència de signar pactes locals contra la pobresa. Alguns ajuntaments valencians ja ho han fet i al Bloc ens agradaria que Gandia participarà també.

Eixe Pacte Valencià contra la Pobresa estableix moltes línies d’actuació, algunes de les quals ja estan en marxa en la nostra ciutat. Però d’altres només ho estan parcialment o no s’han encetat.

A tall d’exemple, Gandia no arriba realment a destinar el 0’7% del seu pressupost consolidat a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, ni prioritza el 20% d’eixes ajudes als deu països amb menor índex de desenvolupament humà, ni ha incorporat els productes de comerç just als centres públics, etc., que són, totes, mesures de gestió contemplades en els Pactes estatal i valencià

De fet, eixa aportació del 0,7 està molt lluny encara. Fins i tot està lluny del 0,51% que era el percentatge que l’Objectiu de Desenvolupament marcava com a inexcusable per al 2010 en el camí d’aconseguir eixe 0,7 en el 2015.

Estem tan lluny que és, fins i tot, lamentable: en l’any 2009 dedicàrem escassament el 0,13 %. El percentatge ha augmentat lleugerament el 2010, fins el 0,15 %, perquè, encara que els diners són els mateixos, el pressupost consolidat de l’ajuntament és inferior.

Val a dir que tampoc altres administracions compleixen ja que la Generalitat Valenciana està en estos moments en el 0,26%.

I no compleixen perquè agafen com a paràmetre únicament la despesa corrent quan del que es tracta és del 0,7 de tot el pressupost consolidat.

Esta i altres qüestions són les que hauria d’arreplegar eixe Pacte Local contra la Pobresa.

Volem deixar clar que no hem volgut presentar un pacte tancat ni una bateria de propostes. Entenem que és més democràtic i operatiu que siga una comissió qui l’elabore i qui incloga les mesures que s’estime convenient.

Però el que sí que entenem necessari és que Gandia, seguint l’acord del Pacte Valencià signat per tots els partits polítics, aprove el seu propi pacte local, com han fet ja altres ajuntaments i com reclamen tant la Coordinadora d’ONGs per al Desenvolupament i la Plataforma Pobresa Zero

OBJECTIUS DEL MIL·LENNI

1.- Eradicar la pobresa extrema i la fam

2.- Aconseguir l’ensenyament primari universal

3.- Promoure la igualtat de gènere i la possibilitat d’emancipació de la dona

4.- Reduir la mortalitat dels xiquets menors de 5 anys

5.- Millorar la salut materna

6.- Combatre el SIDA, el paludisme i altres malalties

7.- Garantir la sostenibilitat del medi ambient

8.- Fomentar una aliança mundial per al desenvolupament

2009: 218.000 € (pressupost consolidat 162.060.300) 0,13 %

2010: 218.000 € (pressupost consolidat 146.192.680)0,15 %