El BLOC-Compromís considera que els pressupostos municipals del govern beneeixen  la mala gestió anterior i “mantenen les mateixes males pràctiques”:
– Cànons anticipats.
         –  Venda de sòl municipal a les empreses públiques.
         –  Augment de la despesa en publicitat i alcaldia…
         -…

“En 10 segons” el PP rebutja les esmenes presentades per Josep Miquel Moya:

“-         Eliminar els cobraments pels conceptes de cànons anticipats que van estar durament criticats a l’anterior legislatura.
–         Eliminar les milionàries aportacions a les empreses públiques, que continuen treballant amb una total opacitat.
–         Rebaixar les partides de lliure disposició de l’alcaldia i de publicitat.
    Així mateix es pretén augmentar les insuficients dotacions en matèries culturals, educatives, socials i de cooperació i solidaritat amb quantitats raonables dins de les noves polítiques de restricció imposades.”

ESMENA

Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís, davant dels pressupostos municipals 2012, presentem la següent

ESMENA

INGRESSOS

Eliminar la partida 5-55107 Cànon Cementeri            2.000.000 €
Eliminar la partida 5-55108 Cànon Aigua                2.000.000 €
Eliminar la partida 5-55108 Cànon Energia                2.500.000 €

TOTAL            6.500.000 €

DESPESES

•    Minorar la partida 4-11-91200-48900 Òrgans de Govern. Transferències corrents en 130.000 €
•    Minorar la partida 2-12-92300-22602 Comunicació. Publicitat i propaganda en 271.000 €
•    Eliminar la partida 4-12-49101-47900 Societat d’Informació. Aportació a empreses privades (991.000 €)
•    Eliminar la partida 2-51-15106-22799 Gandia 2025 (298.854 €)
•    Eliminar la partida 7-51-15201-74000 Iniciatives Públiques. Transferències de capital (4.800.000 €)
•    Eliminar la partida 4-86-34102-44900 Empresa esportiva. Aportació a empreses municipals (500.000 €)

TOTAL DISMINUCIÓ        6.990.854 €

•    Dotar la partida 4-43-17902-48900 Càtedra Verda amb 10.000 €
•    Augmentar la partida 4-68-41900-48900 Pesca. Altres transferències en 25.000 €
•    Augmentar la partida 2-70-33002-22699 Promoció del valencià. Despeses diverses en 40.000 €
•    Augmentar la partida 4-70-33001-41000 Alfons el Vell en 40.000 €
•    Augmentar la partida 2-70-33000-22609 Activitats culturals i esportives en 100.000 €
•    Augmentar la partida 4-71-33200-41000 IMAB en 100.000 €
•    Augmentar la partida 2-81-32400-22700 UPG en 50.000 €
•    Augmentar la partida 4-82-23204-49100 Solidaritat i Cooperació 0,7% en 50.000 €
•    Augmentar la partida 2-83-23206-22699 Dona. Despeses diverses en 25.000 €
•    Augmentar la partida 4-85-23202-48900 Promoció social. Immigració en 50.000 €

TOTAL AUGMENTS            490.000 €

Justificació

L’esmena pretén, sense alterar el global del pressupost:
–    Eliminar els cobraments pels conceptes de cànons anticipats que van estar durament criticats a l’anterior legislatura
–    Eliminar les milionàries aportacions a les empreses públiques, que continuen treballant amb una total opacitat
–    Rebaixar les partides de lliure disposició de l’alcaldia i de publicitat

Aixa mateix es pretén augmentar les insuficients dotacions en matèries culturals, educatives, socials i de cooperació i solidaritat amb quantitats raonables dins de les noves polítiques de restricció imposades.

Gandia, 27 de març de 2012

Facund Puig Muñoz                Josep Miquel Moya Torres

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA