Compromís té accés a la documentació en la qual la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport instava, en octubre, la retirada de totes les lluminàries instal·lades al monument BIC. El govern local es va comprometre a fer-ho.

Paradoxalment, l’Ajuntament va respondre a Compromís que la Generalitat només havia demanat la retirada de 5 focus.

Lorena Milvaques exigeix la retirada immediata dels 18 focus. Si el govern no ho fa, Compromís mamprendrà “les mesures legals que hi siguen escaients per tal de garantir la legalitat i la protecció del patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat”.

Gandia, 31 de maig de 2013.-

El Govern del PP va mentir la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, pel que fa a la retirada de l’enllumenta del conjunt arquitectònic del Castell de Bairén. La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Gandia, Lorena Milvaques, ha tingut accés a l’expedient on s’hi aprecien greus contradiccions.

Milvaques ha relatat la cronologia dels fets:

1.- 10 d’agost de 2012: El regidor de Compromís a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig, sol·licita a la Directora General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport “que se m’informe si les actuacions realitzades en el Castell de Bairén per a permetre’n l’enllumenat compten amb l’informe favorable la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura. En cas contrari, m’agradaria conéixer les mesures que pensa adoptar eixa Direcció General per a corregir les actuacions, des del meu punt de vista no ajustades a la legalitat, realitzades en el conjunt monumental”.

2.- 23 d’octubre de 2012: El Director Territorial de Turisme, Cultura i Esports, José Alfredo Pellicer Artés avisa l’Ajuntament de Gandia que “s’ha de procedir a la retirada de totes les lluminàries instal·lades, tant en la vessant est com en l’oest, sobre estructures pertanyents al recinte defensiu islàmic”. La Generalitat demana un Projecte de “nova ubicació de les lluminàries, en el que s’especifique el sistema d’instal·lació, en sòl o sobre pal. El dit projecte inclourà la nova xarxa de subministrament d’energia elèctrica, en tot cas, per tractar-se d’un entorn BIC haurà de discórrer de manera soterrada i amb control arqueològic”. Pellicer també recorda que s’ha aportar “Sol·licitud de Permís i Projecte d’Intervenció Arqueològica… El dit Projecte contemplarà la retirada de les lluminàries de la seua actual ubicació… que en tot cas deuran situar-se amb una separació mínima de dos metres de qualsevol estructura defensiva”.

3.- 20 de novembre de 2012: En contestació a l’escrit anterior, el Cap de l’Àrea d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge, José Santatecla Fayos, comunica a la Conselleria que: “Per part dels serveis municipals d’arqueologia, i els tècnics de l’Àrea d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge, s’estan realitzant les gestions oportunes a la redacció del projecte corresponent i les actuacions que pertoquen quant a la retirada de les lluminàries”.

3.- El 6 de febrer de 2013: En canvi, en contestació a la pregunta realitzada en el Ple anterior per Compromís, l’Alcalde de Gandia, Arturo Torró, contesta que “els inspectors de la Conselleria de Patrimoni van visitar les instal·lacions i, després d’aquesta visita, ens enviaren un document on es deia que, dels 18 focus instal·lats, 12 es consideraven correctament situats, i 5 havien de ser desplaçats cap enrere, per tal d’allunyar-los un poc més de la muralla (?!)…”.

4.- El 8 de maig de 2013: Amb motiu del robatori del motor de l’enllumenat, la consellera delegada de Medi Ambient i Projectes de l’Ajuntament de Gandia, Clara Carbonell va manifestar a un mitjà de comunicació que l’Ajuntament de Gandia anava a fer tot el possible per tal de recuperar quan més prompte millor l’enllumenat: “Este proyecto había sido una apuesta importante por el gobierno local porque destaca el monumento histórico, por lo que nuestra intención es volver a encender las luces por la noche”.

Per a Lorena Milvaques “existeix una clara contradicció entre el que exigeix la Conselleria, que es canvien totes les lluminàries, el que respon l’Ajuntament a la Conselleria i la resposta a Compromís. És a dir, mentre reconeix a l’administració que l’enllumenat no és adequat i ha de fer un altre projecte, a nosaltres ens menteix dient-nos que la administració autonòmica només li ha requerit la modificació de 5 punts de llum. Per tant, menteix també a la Generalitat. I el que és més greu, els focus continuen al seu lloc a pesar dels advertiments”.

Compromís ve insistint des de fa més d’un any que el Castell de Bairén és un monument delcarat Bé d’interés Cultural (BIC) i, com a tal, qualsevol actuació que s’hi realitze ha de comptar amb els corresponents projectes d’intervenció i l’informe favorable de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. “Queda demostrat, per tant, que l’autorització prèvia mai va existir i, gairebé un any després, tampoc l’Ajuntament ha fet res per corregir les deficiències detectades pels inspectors de l’administració autonòmica.”

Finalment, Milvaques exigeix la retirada immediata de l’enllumenat del castell. Si continua, Compromís adverteix que mamprendrà “les mesures legals que hi siguen escaients per tal de garantir la legalitat pel que fa a la protecció del patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat”.