El grup nacionalista ha presentat al·legacions a aquest document que contravé diversos articles de la Llei d’Hisendes Locals

El grup municipal de Compromís per Gandia ha presentat una sèrie d’al·legacions per tal d’impugnar els Pressupostos Municipals per a l’any 2014, que van ser aprovats gràcies als vots favorables del PP al Plenari celebrat el passat 12 de desembre.

Tal com ha explicat el regidor Facund Puig el document aprovat pel Govern conté algunes irregularitats que “el fan inexecutable”, ja que contravé diversos articles de la Llei d’Hisendes Locals.

Puig ha recordat que els pressupostos presentats pel Partit Popular ja contenien irregularitats –assenyalades a més a més per l’interventor municipal- com per exemple l’impagament de l’amortització pertinent dels préstecs als bancs, però aquesta situació d’irregularitat es va agreujar encara més, una vegada coneguda la sentència contrària per a l’Ajuntament de Gandia, que suposa que es deixaran d’ingressar 9  milions d’euros previstos pel cànon de l’Aigua Potable.

 

Irregularitats en les despeses del Pressupost 2014

Així, a l’escrit d’al·legacions presentat per Compromís, es denuncia que el capítol de despeses dels pressupostos es contrari a l’article 165.1 i 165.3 de la Llei d’Hisendes Locals de 2004. Aquests articles estableixen que “s’inclouran els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions” i que “aquestes obligacions reconegudes s’aplicaran en els pressupostos pel seu import íntegre”.

L’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament de Gandia afirma que als capítols 3 i 9 de l’apartat de despeses s’han consignat els interessos per import de 4.667.000 euros i en amortitzacions de capital 3.792.250 euros, quantitats insuficients ja que al mateix informe es calcula que, en total, es deuria haver contemplat al voltant de 20.536.561 euros per a fer front a aquests compromisos.

L’interventor municipal assenyala, a més a més, al seu informe, que el pressupost de l’empresa Iniciatives Públiques de Gandia no conté capítol 3, ni capítol 9 de l’estat de despeses, i que no es te cap constància de que els esmentats préstecs hagen sigut renegociats o modificats.

 

Irregularitats al capítol d’ingressos

Pel que fa als ingressos, l’article 173.6 de la norma esmentada anteriorment assenyala que “la disponibilitat dels crèdits pressupostaris quedarà condicionada a l’existència de documents fefaents que acrediten compromisos ferms d’aportació, en el cas d’ajudes, subvencions, donacions o unes altres formes de cessió de recursos tinguts en compte en les previsions inicials del pressupost”.

En aquest sentit, el pressupost del govern municipal preveu 10 milions d’euros de cànon de concessions administratives de caràcter no periòdic. Segons va explicar en el seu dia, el regidor d’Hisenda Guillermo Barber, 9 d’eixos 10 milions d’euros els pagaria l’empresa concessionària de l’Aigua Potable de Gandia. Però aquesta premissa hui en dia és impossible d’acomplir després de la sentència contrària del Jutjat Contenciós-administratiu número 3 de València que anul·la el contracte de gestió que possibilitava aquest pagament.

Per tots aquests motius, assenyala Puig hem presentat aquest document d’impugnació als pressupostos municipals de 2014 perquè “considerem que, en els punts esmenats, i tal i com assenyala l’intervenció municipal, són contraris a la llei. Per tant són totalment inexecutables i suposarien un seriós perjudici al futur econòmic i a la viabilitat d’aquest ajuntament”.