Plenari setembre 2014 ordre dia 1 Plenari setembre 2014 ordre dia 2

 

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 18 de setembre de 2014, a les 19:00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla.

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: de 26 de juny (extraordinària) i 9 de juliol (ordinària) de 2014.

2. JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE):

2.1. Designació membre vocal Junta Municipal de Districte de Corea.

2.2. Designació membre vocal Consell de Participació Ciutadana.

2.3. Determinació del règim retributiu del titular de la Direcció General d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge.

3. COMISSIÓ DEL PLE D’ALCALDIA I RÈGIM INTERIOR. Dictamen (art. 70 ROPLE):

3.1. Iniciació procediment per a la concessió de felicitacions a títol individual a membres del Cos de la Policia Local de Gandia.

4. COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA I HISENDA. Dictamen (art. 70 ROPLE):

4.1. Modificació pressupostària per transferència de crèdits, expt. núm. T/008/2014.

5. MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE):

5.1. Del Grup Municipal Socialista, rebutjant la modificació de la LOREG.

5.2. Del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís, per tal de millorar les ajudes econòmiques destinades a pal.liar els efectes de veto rus a les importacions europees en relació als productes agraris valencians.

5.3. Del Grup Municipal Socialista, sol.licitant un debat al voltant del calendari escolar, per la seua incidència en el turisme i en la qualitat de l’ensenyament.

5.4. Del Grup Municipal Popular, en suport a les modificacions legals que garantisquen el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans i l’estabilitat de l’Ajuntament.

5.5.Del Grup Municipal Popular, rebutjant les ingerències i intromissions que vulneren l’autonomia valenciana.

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS DE L’1 DE JULIOL AL 31 D’AGOST DE 2014.

3. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA COMUNICANT EL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP.

4. DACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES TRACTATS EN LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA I HISENDA.

4.1. Informes de morositat corresponents al 1er trimestre de 2014.

4.2. informes de morositat corresponents al 2n. trimestre de 2014.

5.PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE)