Convocatòria de Ple ordinari de l’Ajuntament de Gandia

grup_mesgandia_pleORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació acta sessió anterior, de 10 de març de 2016.
2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
2.1.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Funcionament Intern del Cos de la Policia Local de Gandia.
2.2.- Autorització sol·licitada per l’empleada municipal Sira Martínez Ruiz, per compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia amb activitats d’investigadora en l’empresa “Grupo de Investigación de Tumores Urológicos”.
3.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictamen (art. 70 ROPLE):
3.1.- Inici del procediment corresponent a la resolució del Programa d’Actuació Integrada Benipeixcar-2, adjudicat a la mercantil Aplicación de Programas Urbanísticos, S.A, per al desenvolupament de la Unitat d’Execució Benipeixcar 2 (PP-631).
4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de bodes civils i altres cerimònies.
4.2.- Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX 3/2016, Ajuntament.
4.3.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el 8 de març de 2016 (punt 2 de l’ordre del dia), sobre l’acceptació de la subrogació del préstec sindicat d’IPG S.A. i sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la seua inclusió en el Fons d’Ordenació.
II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE L’ 1 AL 31 DE MARÇ DE 2016.
2.-ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:
2.1.- Dació de compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, d’auditoria operativa sobre el servei de retirada de vehicles en municipis amb població superior a 50.000 habitants.
2.2.- Dació de compte de l’informe de fiscalització emés per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre els advertiments i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l’informe de la Secretaria de les Entitats Locals, exercici 2014.
2.3.- Dació de compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió de 14 de març de 2016 (punt 3.8 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova el Pla Pressupostari exercicis 2017-2019.
3.- PREGUNTES ORALS

Et pots descarregar la convocatòria clicant en este enllaç: CONVOCATÒRIA PLE ABRIL

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *