La inscripció de la Dipu et Beca comença el divendres 25 de maig i finalitza l’1 de juny

– Lorena Milvaques: “Realitzar pràctiques formatives ajudarà a millorar el curriculum dels estudiants i accediran al mercat laboral amb molta més experiència professional…”

– El govern local ha aprovat hui les bases del programa de la Diputació de València de formació en pràctiques a l’Administració Local d’estudiants universitaris i de cicles formatius de formació professional

– En total s’ofereixen 38 beques (21 per a universitaris i 17 per a cicles FP) per als mesos de juliol i agost, amb un sou de 500 € bruts mensuals i una jornada setmanal de 20 hores. Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un 80%, i per l’Ajuntament de Gandia al 20% restant.

– Les persones interessades hi trobaran els pròxims dies a la web municipal, www.gandia.org, les bases amb tota la informació necessària per a sol·licitar-hi les beques.

 

El regidor d’Administració Local, José Manuel Prieto, acompanyat de la vicealcaldessa, Lorena Milvaques, han anunciat aquest matí que el govern local ha aprovat ja les bases per a l’adjudicació de beques de formació a l’Ajuntament de Gandia, en el marc del programa “Práctiques Formatives per a Joves”, modalitat estudiants, “La Dipu et Beca”, de la Diputació de València per l’estiu de 2018.

Realitzar pràctiques formatives ajudarà a millorar el curriculum dels estudiants i accediran al mercat laboral amb molta més experiència professional. Hi ha quatre objectius principals amb aquestes beques formatives: demostrar la vàlua personal al currículum dels estudiants, és una forma de subvencionar els estudis propis, testar els camins a seguir i perquè és una facilitat d’accés al mercat laboral, ha destacat Lorena Milvaques.

L’objecte de la convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 38 beques, de les quals 21 es reserven a màsters oficials impartits per les universitats i estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura, o equivalent i 17 a cicles formatius de formació professional (tant de tècnic com de tècnic superior) distribuint-se en els departaments municipals, a petició dels mateixos.

 

Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de màsters oficials o estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o Llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent:

Àrea jurídica: 3

Comunicació: 3

Turisme: 3

Arquitectura, Arq. tècnic, topògraf: 3

Informàtica: 1

Benestar Social i Educació Social: 3

Cultura, Art i Història: 1

Àrea Economia: 1

Àrea Medi Ambient: 1

Titulacions oficials d’altres àrees 2

 

Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de cicles formatius de formació professional:

Administració i Gestió: 12

Informàtica: 1

Manteniment, Electricitat i Fontaneria: 1

Medi Ambient: 1

Animació Sociocultural: 1

Altres Titulacions: 1

 

Aquesta relació de beques té la consideració de previsió inicial, per la qual cosa la concessió del número concret en cada una de les titulacions queda supeditada al perfil dels sol·licitants d’aquesta convocatòria. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.

Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un percentatge del 80%, i per l’Ajuntament de Gandia quant al 20% restant. L’import total pressupostat per aquesta convocatòria ascendeix a un total de 7.600,00 euros a càrrec de l’Ajuntament i 30.400,00 euros a càrrec de la Diputació de València. Tot això suma un cost total de 38.000,00 euros.

El període de durada de les beques començarà el dia 1 de juliol de 2017 i finalitzarà com a màxim el 31 d’agost de 2017, amb una durada de dos mesos, i una dedicació setmanal de 20 hores.

 

Requisits:

– Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València amb anterioritat al dia 10 de maig de 2018.

– Tindre 18 anys complits.

– Estar cursant algun dels estudis oficials abans esmentats.

-No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes per la llei respecte de sancions en matèria de beques, cosa que acreditarà per mitjà de declaració responsable.

– Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

– No estar gaudint d’una altra beca o ajut, de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

 

Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig a l’1 de juny, ambdós inclosos.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i full d’autobaremació) en el full web municipal http://www.gandia.org, en l’apartat corresponent a la convocatòria de les beques, en què hi han d’indicar els estudis que estiguen cursant en aquest curs acadèmic, per tal de determinar l’àrea per la què es presenta la sol·licitud. L’àrea s’assignarà automàticament, en funció dels estudis que s’estiguen cursant. Per al cas que la titulació oficial que s’estiga cursant no aparega inclosa en cap de les àrees establertes en el formulari per als diferents nivells educatius, els interessats han de seleccionar la casella “titulacions oficials d’altres àrees” que apareix a cadascun dels nivells educatius. Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud i el full d’autobaremació, que s’han de presentar en el Registre General d’Entrada o la Seu Electrònica.

Aquest any, com a novetat i amb un ànim simplificador, únicament les persones seleccionades i proposades en la llista provisional aportaran la documentació que figura en l’autobaremació, i que serà comprovada. Si en la comprovació es detectara alguna falsedat o manipulació, la persona aspirant decaurà en el dret a la participació en la convocatòria.

 

Documentació a aportar

Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels justificants acreditatius de l’acompliment dels requisits assenyalats en la base tercera i els mèrits que s’al·leguen. La documentació s’ha d’aportar per mitjà de fotocòpia degudament compulsada o per mitjà de fotocòpia confrontada pels serveis municipals.

 

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants han d’entregar la documentació següent:

  1. a) Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent
  2. b) En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Gandia, certificat d’empadronament acreditatiu de la residència a qualsevol municipi de la província de Valè
  3. c) Expedient acadèmic:

Per a estudis de formació professional: S’ha d’aportar la documentació següent:

– Certificat del centre en què es cursen els estudis de formació

professional. S’ha d’ajustar al model annex II.

 

Els estudiants que estiguen cursant el primer curs han d’aportar els butlletíns de notes del primer i segon trimestre, per tal d’obtindre la nota mitjana.

Els estudiants que estiguen cursant el segon curs han d’aportar el certificat de notes del primer curs i els butlletíns de notes del primer i segon trimestre del segon curs, per tal d’obtindre la nota mitjana.

 

Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:

Documentació acreditativa d’estar cursant els ensenyaments oficials que s’al·leguen (fotocopia confrontada de la matrícula exercici 2017-2018, o certificat emés pel Centre)

Certificat expedit per universitat o centre oficial en què estiguen matriculats o, en el seu defecte, informe o extracte de l’expedient acadèmic universitari que l’estudiant puga obtindre per internet.

  1. d) Declaració responsable del compliment dels requisits d), e) i f) de la base tercera.
  2. e) Títol de valencià
  3. f) Títols de formació complementà
  4. g) Model d’autorització per a la consulta de dades personals, degudament emplenat i signat per cadascun dels membres de la unitat familiar, segons model Annex III i còpia del DNI o passaport de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

 

En acabar el termini de presentació d’instàncies (5 de juny), es procedirà a la baremació, la publicació del llistat provisionals (dia 6 de juny), el termini de presentació de documentació dels aspirants que apareguen en el llistat provisional serà del 7 de juny fins al 14 de juny. La proposta provisional dels beneficiaris serà el 15 de juny, el període d’al·legacions va fins al 22 de juny i l’adjudicació de les beques serà el 25 de juny.

 

Per últim, Jose Manuel Prieto ha destacat que “enguany hem tingut en compte que les titulacions estiguen en funció de les necessitats reals de cada àrea“, alhora que ha ressaltat la importància d’aquestes beques en la formació i incorporació al mercat laboral dels estudiants.

Arxivat en: Economia i Ocupació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *