El BLOC-Verds insisteix, per quarta vegada, a demanar una còpia de l’informe encarregat a l’arquitecte Carles Dolç sobre l’Alqueria de Romaguera, que “segons afirma el govern, va servir de base a la desestimació de la petició de declaració de l’Alqueria com a Bé de Rellevància Local”.

Recorden que, en base a les obligacions que estableix el RD 2568/1986, se’ls ha de facilitar, dins del termini legal de 5 dies, una còpia de l’informe de Carles Dolç sobre l’Alqueria de Romaguera.

Josep Miquel Moya Torres, regidor del Grup Municipal BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia, atenent a allò que disposa el ROFRJ sobre l’accés a la informació dels membres corporatius

EXPOSE Que amb data 24 de juliol de 2009 (RE número 29139) li fou demanada còpia de l’informe encarregat a l’arquitecte Carles Dolç sobre l’Alqueria de Romaguera, que, segons afirmen, va servir de base a la desestimació de la petició de declaració de l’Alqueria com a Bé de Rellevància Local. Que en la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge se’ns va informar que no es disposava encara de l’esmentat informe, tot i que som coneixedors de tot el contrari. Que amb data 22 d’octubre de 2009 (RE número 41270) vaig reiterar la petició, atesa la circumstància que havia transcorregut un temps prudencial des de la primera demanda. Que a hores d’ara continuen sense facilitar-nos la còpia de l’informe, tot i que sabem que este ha estat enviat pel seu autor. Per tot això, DEMANE Que, en base a les obligacions que estableix el RD 2568/1986, se’m facilite, dins del termini legal de 5 dies, una còpia de l’informe de Carles Dolç sobre l’Alqueria de Romaguera.

Gandia, 26 de gener de 2010

Josep Miquel Moya Torres, regidor Grup Municipal BLOC-Verds

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA