– Es fonamenten en una sentència del Tribunal Constitucional, de 26 de setembre, que estableix “el dret de la ciutadania a la participació directa als assumptes públics”.

– LORENA MILVAQUES: “Donat que el Ple delega assumptes en les Juntes de Govern, delega també la publicitat d’aquests assumptes”.

Gandia, 18 de novembre de 2013.-

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Gandia ha sol·licitat per registre d’entrada que, d’acord amb el manifestat recentment pel Tribunal Consitucional, l’Ajuntament de Gandia li done, d’ara endavant, “caràcter públic a les Juntes de Govern de la ciutat on s’hagen de tractar assumptes delegats pel Ple Municipal. I això vol dir que puguen assistir com a oients els ciutadans i les ciutadanes, així com els representants de tots els grups muncipals”.

La sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre, en relació a la condició de públiques les Juntes de Govern de les administracions locals, manifesta:

1.- “La exigencia de publicidad de la actividad desarrollada por los órganos de carácter representativo se constituye como un instrumento que posibilita el control político de los elegidos por los electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones, la publicación de las deliberaciones y los acuerdos adoptados y el acceso a la documentación que los sirva de soporte”.                            .
2.- “Esta exigencia de publicidad es, por tanto, no sólo una genérica manifestación del principio democrático del Estado, sino también una manifestación del derecho de los ciudadanos a la participación directa en los asuntos públicos”.                         .
3.- “Dentro de las corporaciones locales, esta exigencia de publicidad, incluyendo la de sus sesiones, es aplicable a la actividad del Pleno municipal, en tanto que órgano de carácter representativo”.                             .
4.- “Así, si el Pleno delega asuntos en las Juntas de Gobierno, delega también la publicidad de los mismos”.